About Us
Academic CommitteeYour current location:Home > About Us
 • Chair 
 • Weihua Wu             
 • Yongbiao Xue
 • Members     
 • Xing-Wang Deng
 • Yikun He             
 • Chun-Ming Liu  
 • Yaoguang Liu       
 • Hong Ma   
 • Qian Qian
 • Tai Wang
 • Jia-Wei Wang
 • Daoxin Xie 
 • Dabing Zhang        
 • Xiansheng Zhang 
 • Kang Chong
 • Jianru Zuo 

  

Key Laboratory of Plant Molecular Physiology, CAS    Copyright 2010 KLPB
TEL:010-62836674      FAX:cuiqiang@ibcas.ac.cn      ADDRESS:No 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing,China