About Us
AdministrationYour current location:Home > About Us
  • The Chair
  • Chun-Ming Liu
  • Members ( 7 )
  • Tai Wang       
  • Youfa Cheng   
  • Kang Chong
  • Jinxing Lin
  • Yuxin Hu   
  • Xiaoquan Qi
  • Jingbo Jin 
Key Laboratory of Plant Molecular Physiology, CAS    Copyright 2010 KLPB
TEL:010-62836674      FAX:cuiqiang@ibcas.ac.cn      ADDRESS:No 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing,China